php两个数组怎么去除重复?

18次阅读
没有评论

可以使用 array_unique() 函数去除两个数组中的重复元素。

示例代码如下:

<?php
$array1 = [1, 2, 3, 4, 4, 5];
$array2 = [3, 4, 5, 6, 7];

// 合并两个数组
$mergedArray = array_merge($array1, $array2);

// 去除重复元素
$uniqueArray = array_unique($mergedArray);

print_r($uniqueArray);
?>

输出结果为:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [5] => 5
  [6] => 6
  [7] => 7
)

其中 array_merge() 函数用于将两个数组合并成一个新的数组,array_unique() 函数用于去除新数组中的重复元素。

正文完
 
评论(没有评论)