php怎么修改一维数组的值?

46次阅读
没有评论

可以通过下标直接访问数组中的元素,以修改一维数组的值。

示例代码:

// 声明一个一维数组
$arr = array('apple', 'banana', 'orange');

// 修改第二个元素的值
$arr[1] = 'pear';

// 打印数组
print_r($arr);

输出结果:

Array
(
    [0] => apple
    [1] => pear
    [2] => orange
)

注意:修改数组元素的操作只会修改原数组中的元素值,并不会创建新的数组。

正文完
 
评论(没有评论)