php数组可以使用哪些键名?

69次阅读
没有评论

PHP数组可以使用以下类型的键名:

1. 整型:可以用整型常量或整型变量作为键名,例如:

<?php
//整型常量作为键名
define('FRUIT_APPLE', 0);
define('FRUIT_ORANGE', 1);
$fruit = array(FRUIT_APPLE => 'apple', FRUIT_ORANGE => 'orange');
echo $fruit[FRUIT_APPLE]; //输出:apple

//整型变量作为键名
$fruit = array(1 => 'apple', 2 => 'orange');
echo $fruit[1]; //输出:apple
?>

2. 字符串:可以用单引号或双引号包裹起来的字符串作为键名,例如:

<?php
//单引号字符串作为键名
$fruit = array('apple' => 'red', 'orange' => 'orange');
echo $fruit['apple']; //输出:red

//双引号字符串作为键名
$color = 'red';
$fruit = array("$color apple" => 'sweet', 'orange' => 'tart');
echo $fruit['red apple']; //输出:sweet
?>

3. 浮点数:可以用浮点数作为键名,例如:

<?php
$fruit = array(1.5 => 'apple', 2.5 => 'orange');
echo $fruit[1.5]; //输出:apple
?>

4. 布尔型:可以用true或false作为键名,例如:

<?php
$fruit = array(true => 'apple', false => 'orange');
echo $fruit[true]; //输出:apple
?>

5. NULL:可以用null作为键名,例如:

<?php
$fruit = array(null => 'apple');
echo $fruit[null]; //输出:apple
?>

完整示例:(包含以上几种类型的键名)

<?php
define('FRUIT_APPLE', 0);
$color = 'red';

$fruit = array(
  FRUIT_APPLE => 'apple',
  'orange' => 'orange',
  1.5 => 'pear',
  true => 'banana',
  null => 'grape',
  "$color apple" => 'sweet'
);

echo $fruit[FRUIT_APPLE]; //输出:apple
echo $fruit['orange']; //输出:orange
echo $fruit[1.5]; //输出:pear
echo $fruit[true]; //输出:banana
echo $fruit[null]; //输出:grape
echo $fruit['red apple']; //输出:sweet
?>
正文完
 
评论(没有评论)